Algemene voorwaarden BM Boekhouding & Administratie

Definities:

 1. BM boekhouding & Administratie: BM boekhouding & Administratie, gevestigd te Etten-Leur onder KvK nr. 67748031.
 2. Opdrachtgever: diegene met wie BM Boekhouding & Administratie een overeenkomst is aangegaan.
 3. Partijen: BM Boekhouding & Administratie en Opdrachtgever samen.
 4. Opdracht: de in onderling overleg tussen Opdrachtgever en BM Boekhouding & Administratie te bepalen werkzaamheden die door BM Boekhouding & Administratie verricht gaan worden en de voorwaarden waaronder dit gaat geschieden.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, opdrachten, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens BM Boekhouding en Administratie.
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de opdrachtgever of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Informatie verstrekking door de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm ter beschikking.
 2. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook als deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Als en voor zover de opdrachtgever dit verzoekt, retourneert BM Boekhouding & Administratie de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door BM boekhouding & Administratie redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voorvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

 

Uitvoering van de overeenkomst

 1. BM Boekhouding & Administratie voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen als een zorgvuldig handelend beroepsbeoefenaar uit, een en ander voor zover dat, gelet op de rechtsverhouding en de daaruit voortvloeiende opdrachten, mogelijk en wenselijk is.
 2. BM Boekhouding & Administratie heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever dat BM Boekhouding & Administratie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Als de opdrachtgever er niet voor heeft gezorgd dat BM Boekhouding & Administratie tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de extra kosten of extra uren voor rekening van de opdrachtgever.

 

Geheimhouding

 1. De opdrachtgever houdt iedere informatie (in welke vorm dan ook) die hij van BM Boekhouding & Administratie ontvangt geheim.
 2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende BM Boekhouding & Administratie waarvan de opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan BM Boekhouding & Administratie schade kan berokkenen.
 3. De opdrachtgever neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheimhoudt.
 4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:

 

*die al openbaar was voordat de opdrachtgever deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de opdrachtgever

 

*die door de opdrachtgever openbaar wordt gemaakt op grond van een wettelijke plicht.

 

 1. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor de duur van de onderliggende overeenkomst en voor een periode van 3 jaar na afloop daarvan.
 2. BM Boekhouding & Administratie Wordt geacht de door of namens Opdrachtgever verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voor zover op BM Boekhouding & Administratie een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of Opdrachtgever BM Boekhouding & Administratie van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven.

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die BM Boekhouding & Administratie hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief btw en exclusief overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die BM boekhouding & Administratie hanteert voor zijn diensten en kenbaar zijn gemaakt kan BM Boekhouding & Administratie te allen tijde wijzigen.
 3. De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door BM Boekhouding & Administratie vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.
 4. De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van BM Boekhouding & Administratie, geldend voor de periode waarin zij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 5. Als partijen voor een dienstverlening door BM Boekhouding & Administratie een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 6. BM Boekhouding & Administratie is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 7. Als de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient BM Boekhouding & Administratie de opdrachtgever tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 8. Als de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de opdrachtgever het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.
 9. BM Boekhouding & Administratie heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 10. Voorafgaand aan de ingang ervan zal BM boekhouding & Administratie prijsaanpassingen meedelen aan de opdrachtgever.
 11. De Opdrachtgever heeft het recht om de overeenkomst met BM Boekhouding & Administratie op te zeggen als hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

 

Betalingen en betalingstermijn

 1. BM Boekhouding & Administratie mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50 % van het overeengekomen bedrag verlangen.
 2. De opdrachtgever dient betalingen achteraf binnen 1 maand na factuurdatum te hebben voldaan.
 3. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat als de opdrachtgever het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat BM Boekhouding & Administratie de opdrachtgever een aanmaning hoeft te sturen, c.q. in gebreke hoeft te stellen.
 4. BM Boekhouding & Administratie behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.
 5. Betaalt de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn, dan is BM Boekhouding & Administratie gerechtigd de dan geldende wettelijke rente in rekening te brengen vanaf de dag dat de opdrachtgever in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.
 6. Wanneer de opdrachtgever in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan BM Boekhouding & Administratie.
 7. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 8. Wanneer de opdrachtgever niet tijdig betaalt, mag BM Boekhouding & Administratie zijn verplichtingen opschorten totdat de opdrachtgever aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 9. Weigert de opdrachtgever zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door BM Boekhouding & Administratie, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan BM Boekhouding & Administratie te betalen.

 

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor BM Boekhouding & Administratie enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.

 

Vrijwaring

De opdrachtgever vrijwaart BM Boekhouding & Administratie tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door BM Boekhouding & Administratie geleverde producten of diensten.

 

Reclames

 1. Een reclame met betrekking tot verrichte werkzaamheden of het factuurbedrag dient op straffe van verval van alle aanspraken binnen dertig dagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert, dan wel, indien Opdrachtgever aantoont dat hij 4 het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, binnen dertig dagen na de ontdekking van het gebrek, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.
 2. Een reclame schort de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

Aansprakelijkheid

 1. BM Boekhouding & Administratie is aansprakelijk voor schade die Opdrachtgever lijdt als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst, tenzij Boekhouder niet tekort is geschoten door opzet of grove schuld. De aansprakelijkheid van Boekhouder is beperkt tot het bedrag van de door Opdrachtgever aan Boekhouder betaalde vergoeding voor de diensten.
 2. Elk recht van de opdrachtgever op schadevergoeding van BM Boekhouding & Administratie vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit.

 

Recht op ontbinding

 1. De Opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht beëindigen.
 2. Bij beëindiging van een opdracht wordt een zodanige periode in acht genomen dat BM Boekhouding & Administratie de onderhanden werkzaamheden c.q. de administratie in een zodanige staat kan brengen, zodat een overdracht op aanvaardbare wijze uitvoerbaar is.

 

Overmacht

 1. BM Boekhouding & Administratie heeft recht om door overmacht, indien sprake is van staking, diefstal, verheidsmaatregelen, brand, computerdefecten, epidemieën, verlies van de gegevens, oorlog, waterschade en alle overige omstandigheden welke nakoming van de overeenkomst al dan niet tijdelijk verhinderen, de overeenkomst te ontbinden of bij de levertijd de duur van de overmacht te tellen.
 2. In geval van een situatie van overmacht zal BM Boekhouding & Administratie de opdrachtgever hier onverwijld van op de hoogte stellen.
 3. Opdrachtgever heeft in geval van een situatie van overmacht welke langer dan een maand voortduurt het recht om de overeenkomst op te zeggen. De kosten welke vallen tussen de datum van de laatste declaratie en de datum van ontbinding komen voor de rekening van de opdrachtgever.
 4. Bij het hervatten van de werkzaamheden na een periode van overmacht brengt BM Boekhouding & Administratie de opdrachtgever meteen op de hoogte.

 

Wijziging algemene voorwaarden

 1. BM Boekhouding & Administratie is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal BM Boekhouding & Administratie zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

 

Belinda Marijnissen

BM Boekhouding & Administratie

Luxemburgstraat 12

4871 AH  Etten-Leur

06-24241369

info@bmboekhoudingadministratie.nl